De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

'Schiedams Overleg Bewoners Organisaties' start petitie

B&W willen stekker uit SOBO trekken

B&W willen stekker uit SOBO trekken

SCHIEDAM - Volgende week staat in de commissievergadering van de gemeenteraad bespreking van de brief van het college over de bewonersondersteuning in de wijken op het programma. Nieuwe buurtinitiatieven wortelen zich in de samenleving, aldus het college, dat aan de andere kant concludeert dat het belang van een bestaande organisatie zoals het SOBO afneemt. De subsidie aan SOBO (Schiedams Overleg Bewoners Organisaties) komt te vervallen. SOBO is een petitie gestart "SOBO Schiedam mag niet verdwijnen". 

De brief van het college aan de gemeenteraad:
"Wij gaan de bewonersondersteuning beter laten aansluiten op de wensen en behoeften die er leven in de stad. Met deze brief willen we graag uw raad tijdens de raadscommissie van 4
december a.s. consulteren over de ambitie voor de nieuwe vorm van bewonersondersteuning. De nieuwe vorm van ondersteuning is gericht op het faciliteren van eigentijdse vormen van
bewonersondersteuning, waarbij maatwerk en geïntegreerde ondersteuning centraal staan. Wij zien in vrijwel alle wijken nieuwe, onafhankelijke initiatieven, die kunnen rekenen op een
stevig draagvlak. Voorbeelden hiervan zijn De Buurtvrouw, J&S Groenelaan en de LETS Ruilwinkel. De afgelopen jaren is al veel ervaring opgedaan met ad hoc-ondersteuning van verschillende bewonersinitiatieven. De afgelopen jaren heeft de gemeente op ad hoc-basis ingespeeld op de veranderende behoefte van met name nieuwe bewonersinitiatieven. Wij
willen deze ondersteuning een vaste vorm geven.

Wij zien dat de ‘klassieke bewonersorganisaties’ aan verandering onderhevig zijn. Bewoners doen minder vaak een beroep op de bewonersorganisaties en regelen veel meer zelf. Hoewel wij van mening zijn dat bewonersorganisaties nog steeds hun waarde hebben, zijn zij voor de gemeente niet meer de enige gesprekspartner als het gaat om bewonersondersteuning. Ook andere organisaties verdienen onze aandacht en ondersteuning. In deze nieuwe maatschappelijke setting past het niet meer te werken met een centrale rol voor het SOBO als (overkoepelende) partij voor bewonersorganisaties.

De noodzaak tot een vernieuwingsslag in de bewonersondersteuning is al vanaf 2016 een regelmatig terugkerend thema in gesprekken met het SOBO. In 2017 heeft het SOBO een door de gemeente ondersteund verbetertraject ingezet. Wij moeten helaas constateren dat dit wat ons betreft niet heeft geleid tot de beoogde resultaten en dat het SOBO juist aan relevantie en draagvlak heeft ingeboet. Daarom zijn wij voornemens de subsidie aan het SOBO per 1 januari 2019 te beëindigen. Bewonersondersteuning blijft bestaan en het huidige bedrag van circa € 50.000 euro per jaar blijft ervoor beschikbaar. Met de beëindiging van de subsidie en het terughalen van de gedetacheerde medewerker is het voor het SOBO niet langer mogelijk om de huidige vraagbaakfunctie te vervullen. Deze vraagbaakfunctie wordt voortgezet vanuit de gemeente en de voorliggende voorzieningen (WOT’s, Servicepunt woningverbetering, Servicepunt Vrijwilligers e.d.). In 2019 gaan we verder -samen met de partners in de wijken- met doorontwikkeling van beleid ten aanzien van faciliteren van bewonersorganisaties en -initiatieven. Hiermee komt het beleid zoals geformuleerd in de ‘Visienota facilitering bewoners en bewonersorganisaties 2008’ te vervallen. Hiermee is er ook geen grondslag meer voor het (raads)besluit tot detachering van bewonersondersteuning bij het SOBO en betaling van € 5.000 per jaar aan het SOBO voor bureaukosten (te verdelen over de bewonersorganisaties." 

Petitie SOBO
Het SOBO is inmiddels een petitie gestart. "Het SOBO SCHIEDAM heeft in de afgelopen 33 jaar vele duizenden Schiedammers geholpen met hun woonproblematiek. Het SOBO doet dat volledig onafhankelijk. Het college stelt aan de raad voor om de subsidie aan het SOBO per 1-1-2019 stop te zetten. Dat mag niet gebeuren!", schrijft SOBO. De tekst van de petitie luidt als volgt: "Wij Schiedammers (huurders zowel als kopers) en sympathisanten van een onafhankelijke bewonersondersteuning constateren dat het SOBO SCHIEDAM al 33 jaar onafhankelijke ondersteuning op het gebied van wonen biedt aan alle Schiedammers; dat vele duizenden woonproblemen met behulp van het SOBO zijn opgelost; dat deze steun gezien de groeiende problemen op de woningmarkt meer dan ooit nodig is; dat deze steun altijd onafhankelijk is geweest en altijd onafhankelijk zal blijven; dat het college aan de gemeenteraad heeft voorgesteld de subsidie aan het SOBO te stoppen en verzoeken de gemeenteraad om niet mee te gaan met het voorstel van het college en om de subsidiëring van het SOBO te continueren teneinde de onafhankelijke hulp aan Schiedammers op woongebied te kunnen blijven verzekeren."

Je vindt de petitie onder deze link.

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker