De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Raadsvragen over legale seksinrichting

Raadsvragen over legale seksinrichting

SCHIEDAM - De fractie van de VVD heeft met betrekking tot de communicatie rond – en de afweging van de wenselijkheid van - de vestiging van een seksinrichting in de ’s-Gravelandsepolder een aantal vragen gesteld aan het College van B&W. Volgens het AD zijn inmiddels ruim 200 protestbrieven ingediend bij de gemeente tegen de vestiging van de seksinrichting, waarvoor de gemeente op 14 december jl. vergunning verstrekte. De bezwaartermijn loopt morgen af.

"De fractie van de VVD is benaderd door verontruste ondernemers uit de ’s-Gravelandsepolder, leden van de Watersportvereniging “De Schie” en bewoners van de Polderweg eo met vragen over een voorgenomen vestiging van een seksinrichting in het pand van Vlissingenstraat 2b te Schiedam. In 2000 is het Bordeelverbod geschrapt uit het Nederlandse strafrecht, hiermee werd het voeren van een bordeel onder strenge voorwaarden gelegaliseerd. Schiedam kende in 2000 vijf seksinrichtingen en indertijd is besloten om dit aantal als uitgangspunt te nemen voor het maximum van in de toekomst toe te laten aantal seksinrichtingen. Met dit beleid werd objectief gezien voldoende borg gegeven om deze categorie van bedrijven beperkt in Schiedam toe te staan en streng te reguleren. Subjectief gezien kleeft er vanuit het verleden van illegaliteit en misdaad een (wellicht onterechte) zweem van criminaliteit en schimmigheid rond de seksbedrijven. Het zijn met name deze subjectieve onveiligheidsgevoelens bij omwonenden, die de vestiging van een seksonderneming zo delicaat maken. De VVD is geen tegenstander van het toestaan van seksinrichtingen binnen de Gemeente Schiedam, zeker als de ondernemers gescreend zijn (Bibob) en er goede beheerplannen zijn betreffende de (openbare) orde binnen en rond het bedrijf", zo leidt de VVD in de brief aan het college de vragen in.
 
De fractie van de VVD heeft met betrekking tot de communicatie rond – en de afweging van de wenselijkheid van, de vestiging van een seksinrichting in de ’s-Gravelandsepolder de volgende vragen aan het College: 
 
1. Op 10 juli jl. is een aanvraag ingediend voor de vergunning:  Zijn bij het College signalen binnengekomen dat er in de omgeving van de locatie een behoorlijk grote weerstand bestaat tegen de voorgenomen vestiging van een seksinrichting?
2. Naar onze mening was voorzienbaar dat de vestiging van een seksinrichting zou (kunnen) leiden tot behoorlijke onrust in de omgeving: Heeft het College deze te verwachten onvrede getracht te mitigeren door het organiseren van  openbare informatie - en inspraakavonden voor ondernemers, omwonenden  en watersporters? Zo ja, zijn hier verslaglegging en presentielijsten van opgemaakt?
3. Voor zover ons bekend was de vestiging van een seksinrichting op deze locatie ten tijde van de aanvraag in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Gaarne ontvangen wij informatie of een wijziging van het bestemmingsplan nodig was om de voorgenomen vestiging mogelijk te maken en indien positief beantwoord, welke procedure er is gevoerd?
4. Openbare orde en veiligheid: Wij verzoeken het College aan te geven hoe de (openbare) orde en veiligheid in- en rond het pand worden geregeld en in welke mate er vanaf de openbare weg zichtbaar mag worden gemaakt dat op de betreffende locatie een seksinrichting is gevestigd. Wordt er bijvoorbeeld in het oog springende buitenreclame toegestaan ?
5. Upgrading van het bedrijventerrein: De afgelopen periode is met veel energie en door intensieve samenwerking tussen de opsporings- en handhavingsdiensten geïnvesteerd om de ’s-Gravelandsepolder terug te veroveren op de onderwereld. De schimmigheid van een behoorlijk aantal bedrijfjes en zware ondermijnende activiteiten van criminele bendes is en wordt goed aangepakt. De fractie van de VVD verneemt graag hoe het College de vestiging van een seksonderneming (hoe legaal ook) vindt passen binnen het streven om het bedrijventerrein de gewenste uitstraling te geven waarbinnen bonafide ondernemers verleid worden zich daar te vestigen. 

Lees hier ons eerdere artikel Salon 2b vraagt om begrip.

Lees ook: bezwaren kunnen opening niet tegenhouden
 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: