De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

'Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was'

Brandbrief aan Raad over vliegverkeer

Brandbrief aan Raad over vliegverkeer

SCHIEDAM -  Door een groot aantal bewonersorganisaties is een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de ernstige geluidsoverlast die een deel van de Schiedamse bevolking dagelijks, van vroeg in de ochtend tot laat op de avond, ondervindt. Een krachtige oproep wordt gedaan aan de gemeenteraad: denk niet alleen aan de economie maar ook aan gezondheid en welzijn van bewoners. En laat je niets aanleunen door het vliegveld. Doe zelf onderzoek samen met buurgemeenten. Er is een route mogelijk die woonwijken mijdt; waarom wordt die dan niet gebruikt? 

Foto: Frans Griffioen, een van de opstellers en ondertekenaars van de brief

"Geachte leden van de gemeenteraad,
Een bekend Nederlands gezegde luidt: ‘Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was’. En dat lijkt ook voor de situatie rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en haar plannen voor uitbreiding het geval te zijn. Althans, .. dat lijkt zo!

In 2017 werd met inbreng van veel partijen onder leiding van een verkenner, dr. Joost Schrijnen, het ‘Advies over draagvlak luchthavenbesluit’ uitgebracht. Daaruit bleek dat er onvoldoende draagvlak is voor de beoogde uitbreiding van het vliegveld.

Het rapport stelde 6 acties voor, te weten:

  1. Plaats het maatschappelijk helikopterverkeer uit,
  2. Ontwikkel RTHA tot een luchthaven gericht op (m.n.) zakelijke bestemmingen in Europa,
  3. Vergroot de economische meerwaarde voor de regio,
  4. Blijf alert op geluidshinderbeperkende mogelijkheden en verbeter de omgang met gehinderden,
  5. Werk aan verbeteringen van de leefomgevingskwaliteit,
  6. Verstevig de governance op RTHA en ga aan de slag met bovenstaande acties. 

Kort weergegeven gaat het dus om: onderzoek of de helikopterhaven naar elders kan worden verplaatst, een herbevestiging dat de luchthaven primair voor zakenvluchten zou moet worden gebruikt en de nadrukkelijke oproep om na te gaan hoe de overlast door vliegtuiglawaai voor de omwonenden kan worden beperkt. Maar sindsdien is het vrijwel ‘stil’ rond de luchthaven.

Spelen met de publieke opinie  
Wel is er met enige regelmaat berichtgeving via de pers over het grote belang van de luchthaven voor de werkgelegenheid, voor opleidingen, voor onderzoek van de TU Delft en voor het regionale bedrijfsleven. Ook wordt gemeld dat er weliswaar meer passagiers werden vervoerd, maar met minder (!?) vliegtuigen. Recente berichtgeving over een toename van het aantal klachten over vliegtuiglawaai werd in de media gedomineerd door de nadrukkelijke vermelding van het aantallen veelklagers en incidentele klagers. Met de eersten – dat zijn immers lastposten – behoef je geen rekening te houden, en de laatsten doen slechts incidenteel hun beklag en dat betekent dat het allemaal wel meevalt met de overlast ... Of zijn de mensen het signaleren van overlast moe, of gaan zij er inmiddels vanuit dat klagen toch niet helpt?   

Toename vliegtuiglawaai
Wij als bewoners van de wijken in Schiedam die onder de aan- en uitvliegroutes van RTHA leven constateren de afgelopen maanden een sterk toegenomen overlast van het vliegverkeer. Niet alleen door factoren als het mooie weer en de toevallige windrichting, maar ook als gevolg van:

  1. de uitbreiding van het aantal op RTHA gestationeerde toestellen van Transavia van 5 naar 7, alsmede een uitbreiding van het aantal vluchten van vakantievliegers TUI en Corendon en diverse charters. Het ‘volvliegen’ van de geluidruimte van het vliegveld met gebruikmaking van de tijdens de afgelopen winter niet gebruikte ’slots’ geeft daartoe de ruimte, biedt meer maatschappijen de mogelijkheid om met RTHA kennis te maken en ontlast Schiphol. Meerdere vliegen in één klap dus; maar wel ten koste van het welzijn van de omwonenden. … But who cares …?
  2. het steeds vaker overschrijden van de tijden van de nachtsluiting a.g.v. een ‘slimme’ planning van vluchtschema’s en het oprekken van de criteria voor ontheffing op de nachtsluiting. Door de aankomsttijden van vrijwel alle laatste vluchten van Transavia kort voor het nachtsluitingstijdstip te leggen, komt een aanzienlijk deel van de vluchten a.g.v. de gedurende de dag opgelopen vertragingen ruim tot zéér ruim na sluitingstijd aan. De DCMR meldt hierover dat deze overschrijdingen van de sluitingstijden, maar ook van een groeiend aantal andere vliegtuigen die te laat binnenkomen, in overeenstemming is met de door RTHA zelf (!?) vastgestelde criteria voor ontheffing voor de nachtsluiting. Kennisname van de ontheffingenlijst (zie bijlage 1) leert dat inmiddels vrijwel elk toestel ’s nachts mag landen; met steeds vaker slaapverstoring van omwonenden tot gevolg. Was er eerder nog sprake van vliegtuiglawaai op bepaalde momenten van de dag, nu wordt er door de toename van het totaal aantal vliegtuigen (= verkeersvliegtuigen + ander verkeer) vrijwel de gehele dag gevlogen en ervaren bewoners in toenemende mate hinder. Dit roept irritaties op! 

Aanvliegprocedures en – routes
Daarnaast is er de constatering dat nieuwe typen vliegtuigen officieel weliswaar minder lawaai maken, maar dat de wijze van aanvliegen en het ‘spelen’ met het motorvermogen door de vliegers van grote invloed is op het feitelijke geluid en daarmee op de door omwonenden ondervonden hinder.  Zo veroorzaken piloten (zowel van Boeings 737, als van de stillere Embraers) die gewend zijn om boven Londen zich te houden aan weldoordachte aanvliegroutes en strenge procedures met het doel geluidhinder voor omwonenden te beperken, veel minder geluidoverlast dan toestellen van - met name – Transavia die van elders komen. Komen ‘Britse’ toestellen langzamer, met minder motorvermogen ‘glijdend’ binnen, piloten van Transavia vliegen met hogere snelheid aan en geven boven bewoond gebied vaak nog even wat extra ‘gas. Met als gevolg meer lawaai, maar ook lawaai als gevolg van turbulentie. Dit laatste is vaak merkbaar aan angstige reacties van kleine kinderen en sommige huisdieren.

Terugmeldingen van de DCMR n.a.v. klachten laten dat ook zien. Waar toestellen van Transavia op het meetpunt aan de Nachtegaallaan in Schiedam waarden van 80 tot 83 dB(A) laten zien, liggen die van toestellen van British Airways tussen de 74 en 79 dB(A). Grote verschillen, die niet alleen zijn  terug te voeren op het verschil in vliegtuigtype, maar nadrukkelijk ook op de wijze van aanvliegen.   

Britse en andere vliegers zijn bij het aanvliegen van de Londense vliegvelden gehouden om de strenge richtlijnen van het Continuous Descent Approches (CDA) systeem op te volgen en routes te volgen die woongebieden ontzien. Bovendien wordt de geluidproductie van elk toestel geregistreerd  en is het voor luchtvaartmaatschappijen inmiddels een aanbeveling om winnaar te zijn van de ‘CDA Challenge’ waarover elk kwartaal wordt gepubliceerd. Zo waren In het 1e kwartaal 2018 het Poolse LOT en het Scandinavische SAS de best presterende (= stilste) maatschappijen (zie bijlage 2). Zo kan het dus óók! Tenminste, als je serieus met het wel en wee van de omwonenden rekening wenst te houden.            

Naast de wijze van aanvliegen (d.i. hoogte, snelheid en vermogen), is er de routing. Nu loopt de aanvliegroute vanuit het westen lijnrecht over de woongebieden van Vlaardingen en Schiedam naar het vliegveld. Waarom kan hier niet, zoals elders heel gebruikelijk en met moderne vliegtuigen goed mogelijk, een aanvliegroute worden gehanteerd die woonwijken ontzien. Bijvoorbeeld over de A20 en dan bij het Prinses Beatrix Park afdraaien richting het vliegveld?  Routinginstructies die voor RTHA deels al wel van toepassing zijn en waarbij opstijgende vliegtuigen wegdraaien om de woonwijken te ontzien. Een instructie waar met name Transavia toestellen zich overigens steeds minder aan houden en vanaf de baan rechtuit over de woonwijken Kethel-Oost, Vogelwijk, Tuindorp, Bachplein e.a. wijken uitvliegen. 

Nieuwe bedreigingen    
- Niet echt nieuw, maar a.g.v. nieuw onderzoek wel actueel, is de vervuiling door (ultra)fijnstof die ernstige gezondheidsschade tot gevolg kan hebben. En dan zijn er ook de roetdeeltjes die op tuinmeubilair, in volks- en moestuinen en elders waarneembaar zijn. Luchtverontreiniging die in deze regio bovenop de al sterke verontreiniging a.g.v. haven- en industriële activiteiten en het intensieve wegverkeer komt.
- Volvliegen van de geluidruimte. Geluidwinst die wordt geboekt door met stillere vliegtuigen te vliegen, wordt bij de huidige systematiek weer met extra vliegbewegingen opgevuld. Dat betekent dat de winst die door de toepassing van nieuwe motortechnieken wordt geboekt, niet ten goede komt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor omwonenden, maar direct wordt weggegeven aan RTHA (= de economie) die er weer extra vliegtuigbewegingen (= lawaai en overlast) voor kan aantrekken. Dat geldt evenzo bij de verplaatsing van de helikopterhaven. Vertrek van deze toestellen leidt tot het vrijkomen van geluidruimte die opnieuw met extra vliegverkeer kan worden ingevuld. ….. Hier klopt iets niet!  Deze systematiek moet van tafel. 
- Schiphol vol? Geen probleem, zei de directeur van Transavia op 20-08-2018 in het AD. ‘Transavia kan gewoon doorgroeien op regionale luchthavens zoals Eindhoven, Zestienhoven, Groningen en t.z.t. Lelystad’. Het gegoochel met cijfers, het bespelen van de publieke opinie en het tegen elkaar uitspelen van direct omwonenden en bewoners van wijken elders in de regio is inmiddels aan de orde van de dag. Doel: de geesten rijp maken voor verdergaande uitbreiding van het vliegverkeer op RTHA. De gevolgen, w.o. de gezondheidsschade van de omwonenden, doen dan niet terzake.

Oproep
In het licht van het voorgaande roepen wij, bewoners en bewonersorganisaties in Schiedam, u als  gemeenteraad van Schiedam op om alert te zijn op de dreigende, sluipende uitbreiding van het vliegverkeer op RTHA en de toenemende geluidoverlast en gezondheidsrisico’s voor de bewoners. Voorkom dat alles slechts ten dienste staat van de economie, en zet actief in op maatregelen die de overlast van het vliegverkeer beperken. Vertrouw daarbij niet alleen op informatie en initiatieven vanwege RTHA, maar stel ook zelf – al dan niet samen met buurgemeenten – onderzoek in naar de situatie en de mogelijkheden om het evenwicht tussen economie en de kwaliteit van wonen en leven (= inclusief gezondheid) te herstellen.  
Niets doen en alleen vertrouwen op de inzet van onze - overigens zeer gewaardeerde – bewonersvertegenwoordigers in de Commissie Regionaal Overleg (CRO) is niet genoeg. U bent als gemeenteraad mede verantwoordelijk voor het welzijn van uw inwoners. Veronderstel daarom niet dat er bij de geringe berichtgeving rond RTHA niets gebeurt, maar heb in de gaten dat er ondertussen stevig wordt gewerkt aan een sluipende uitbreiding van het vliegverkeer; met alle nare gevolgen voor de omwonenden van dien. 

Kortom:
    - zorg voor scherper toezicht op de overschrijding van de nachtsluitingstijden, 
    - maak dat geluidwinst van stillere vliegtuigen mede ten goede komt aan de omgevings-
      kwaliteit. 
    - vervang het huidige systeem van ‘geluidruimte’ als begrenzing van de capaciteit van het 
      vliegveld (weer) door een maximum aantal vliegbewegingen, 
    - zet stevig in op alternatieve aan- en uitvliegprocedures en – routes, en handhaaf die ook. 
      Wat elders kan, moet ook hier mogelijk zijn (!),
    - voorkom dat RTHA overloopveld van Schiphol wordt. De milieukwaliteit van de woon- en 
      leefomgeving in het Rijnmondgebied staat al ernstig onder druk,
    - laat u gedegen informeren over de gevolgen van (ultra)fijnstof a.g.v. het vliegverkeer voor 
      de volksgezondheid.  

Gaarne vernemen wij of uw raad bereid is om voor het welzijn en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van veel Schiedammers op te komen, en vernemen graag welke initiatieven uw raad in dezen denkt te ondernemen. 

In afwachting van uw reactie, 

    - Bewonersvereniging Kethel – Oost:  F. Schram  

    - Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam – Kethel:  R. Kunst   

    - Bewonersvereniging Hargplein – Kethel:  M. Redeke

    - Huurders Belangen Vereniging Groenoord:  J. van Oossanen  

    - Bewonersvereniging Woudhoek: W. de Vries 

    - Bewonersvereniging Spaland: H. Nikkels     

    - Wijk- en Bewonersvereniging Tuindorp: H. Juin 

    -  SOBO: T.C. de Boer 
    
    - Bewonersvereniging Schiedam Centrum:  T.H.B. Schoenmakers 

    - Bewonersvereniging Schiedam – Zuid: A. Bons   

        
- individuele bewoners:
 
    - L.F. Griffioen                     - A.J. Tigges                     
    - J. Reijngoud                     -  J.R. Schrijver"        
 

 

5 commentaar(en) op artikel "Brandbrief aan Raad over vliegverkeer"

Volledig eens met deze opstelling van dit stuk.

Wim van Pelt

Gele Woudhoek

Door: W. van Pelt Op:

De vliegtuigen vliegen altijd over onze woonkamer 10 hoog maar heb er totaal geen last van je raakt er aan gewend en ook eventueel aan de nieuwe a4 horen we niks van en we zijn beslist niet doof hoor

Door: Mulderij Op:

Dat u eraan gewend raakt familie Mulderij, dat is in ieder geval prettig voor u, maar dat wil geenszins zeggen dat het gezond is. Alle uitstoot ziet men mogelijk niet, maar is erg ongezond. Alle herrie die je hoort als je buiten zit, is erg vervelend, maar valt ook weg te relativeren uiteraard. U zit in ieder geval zelf in de aanvliegroute. Waar ik me aan erger zijn de mensen die in delen van Schiedam wonen waar niet overheen gevlogen wordt, maar die de oprechte zorgen van bewoners afdoen als gezeur.

Door: Jan Schrijver Op:

Ik woon op het Albert van Raalteplein en ik heb weinig of geen last van de overvliegend toestellen daar deze ln de landing zijn of op stijgen, het duurt slechts 10 seconde en als je daar niet tegen kan dan moet je naar de hei verhuizen maar dat zal ook wel geluid overlast geven als de herten brullen in de Bronstijd . Ik vraag mij echt af heb u er nu echt last van volgens mij moet er iets zijn waar je over kan/moet klagen als een ander geklaag niet heb geholpen dan zoeken wij maar wat anders. Sorry hoor ik heb hier met een stelletje klagers te doen hebben die geen andere hobby hebben. U kijkt niet naar economische voordelen die het voor de omgeving oplevert zoals werkgelegenheid , medici zorg bij noodgevallen stel u krijg een beroerte of een ernstig ongeluk en het verkeer staat vast, wat zal u later blij zijn dat die jongens met die gele helicopter u of van het leven van een ander redden. En ik hoop dat u niets overkomt en lang mag leven maar dan niet zoveel klagen want u maakt er geen vrienden mee.

Door: Huib Zandwijk Op:

Huib, ik ben het heel vaak met je eens, maar in dit geval dus helemaal niet. Natuurlijk heeft de een er meer last van dan de ander, en heb jij er gelukkig weinig of geen last van. Maar ik vind het niet correct de klagers af te doen als mensen die gewoon wat te klagen moeten hebben etc. Voor ieder is dat weer wat anders, en ook aan jou geldt mijn aanbod, kom hier eens op een maandagavond bijvoorbeeld een uurtje in de tuin zitten. Achter elkaar door gaat het... 10 seconden of iets langer en binnen enkele minuten opnieuw... je verstaat elkaar niet...je verstaat de tv niet... en los van de herrie...het is ongezond... economische voordelen zijn er ook, maar het is niet goed de nadelen over een klein aantal bewoners te verdelen (al heeft dan een deel van die bewoners er geen last van, en een deel wel). Er zijn ook andere routes mogelijk Huib. En niet alles mag maar over economische voordelen gaan; we schieten in deze maatschappij al heel erg door in onze drang van 'meer en meer en meer'. Het is heel dubbel allemaal, want wat ik laatst een specialist van het st Franciscus op tv zag zeggen: ...ja het is ongezond, echt ongezond, maar we zijn er ook allemaal schuldig aan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het vliegveld voor onze vakantiereizen.. En zo dubbel is het. Maar doe a.u.b. de klagers niet af als mensen die niets anders te doen hebben. Die klagen uit de grond van hun hart, omdat ze er echt last van hebben en of omdat ze zich bezorgd maken over het milieu of wat hun reden dan is.

Door: Jan Schrijver Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker