De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Circa 6% van Nederlandse coronaboetes in Schiedam uitgedeeld

Burgemeester wil het uitleggen

Burgemeester wil het uitleggen

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft gisteravond rond acht uur een uitleg gegeven over de in onze stad uitgedeelde boetes. Bijna zeshonderd zijn dat er. Berichten over dat onderwerp leidden de afgelopen dagen tot verontwaardiging onder de Schiedamse burgers. In heel Nederland zijn zo'n 10.000 boetes uitgedeeld. In Schiedam woont nog géén half procent van de Nederlandse bevolking (0,47%), maar de stad is verantwoordelijk voor zo'n 6% van de uitgeschreven bekeuringen. In Rotterdam werden nota bene minder dan 300 boetes uitgeschreven. Ook was er deze week een NOS Journaal-item waarin een Schiedams paar beschrijft hoe vier boetes van bijna 400 euro werden uitgeschreven toen het stel tegenover de eigen woning in de tuin van de Grote Kerk een gebakje at met de (schoon)ouders.

door Jan Schrijver

Het waren Taco Nijmans en Lou van Rossum die fikse boetes kregen vanwege een samenkomst. In het item van het NOS Journaal laten zij zien hoe de situatie was (zie foto onder; fragment uit item NOS Journaal). Daarna gaan zij ook in op het verschil van de toepassing van de regels in de verschillende regio's. De handhaver heeft volgens Van Rossum gezegd dat in Den Haag voor dezelfde situatie géén boete zou zijn uitgeschreven (zie foto boven; fragment uit item NOS Journaal). Hier kun je het hele fragment uit het NOS Journaal zien.

De gemeente op haar website:
"De afgelopen dagen hebben landelijke en lokale media regelmatig bericht over 'coronaboetes'. Daarover is ook in Schiedam enige discussie ontstaan. Burgemeester Cor Lamers geeft een toelichting.

'Om het coronavirus tegen te gaan zijn er ingrijpende maatregelen genomen. We hebben er allemaal mee te maken: samenkomsten van meer dan 2 personen zijn niet toegestaan en we houden steeds 1,50 meter afstand. Gelukkig zien de meeste mensen de noodzaak van de maatregelen in en houden zij zich er goed aan. Het NOS Journaal besteedde afgelopen donderdag in een item over coronaboetes aandacht aan een incident in Schiedam. Maar dat item vertelde helaas niet het hele verhaal. 

In de eerste periode, toen de coronamaatregelen net waren ingegaan, hebben we veel mensen gewaarschuwd, zonder te beboeten. Het was toen voor iedereen duidelijk nog even wennen. Helaas bleek dat ook na de beginperiode er nog mensen waren die de regels aan hun laars lapten, bij wie waarschuwen niet hielp. De politie en team Toezicht & Handhaving van de gemeente zijn daarom overgegaan van waarschuwen op beboeten. Daarover zijn regionaal afspraken gemaakt. De veiligheidsregio, de politie en de burgemeester hebben op verschillende manieren duidelijk gemaakt dat vanaf ongeveer half april echt zou worden opgetreden tegen samenkomsten. Ook tegen kleine samenkomsten.

In Schiedam hebben we, meer dan elders in de regio, te maken met overtredingen door groepen. Die specifieke situatie leidt tot een groter aantal boetes. Sommige groepen stellen zich bovendien provocerend op. Vaak gaat het om groepen jongeren of arbeidsmigranten. Dit verschijnsel zien we met name op vrijdag- en zaterdagavonden. Een groep bestaat vaak uit wel 20 personen. Met evenzoveel boetes als gevolg.

Om hiertegen te kunnen optreden heeft de gemeente vrijwel de gehele capaciteit van team Toezicht & Handhaving vrijgemaakt voor corona-handhaving. Dit was ook een verzoek van de politie. Schiedam beschikt over relatief meer handhavers dan andere gemeenten, waardoor we heel slagvaardig kunnen optreden.

Ik besef dat het nooit leuk is om een boete te krijgen. Maar we handhaven in Schiedam consequent en duidelijk. Het incident in Schiedam, waarover het NOS Journaal berichtte, vond al enkele weken geleden plaats. In de periode nadat bekend was gemaakt dat de tijd van waarschuwen voorbij is en dat daadwerkelijk zou worden opgetreden tegen samenkomsten. Van een samenkomst is sprake bij meer dan 2 personen. Op grond van de noodverordening zijn samenkomsten niet toegestaan. De betrokken personen liepen dus, al of niet bewust, het risico op een boete.

Het is belangrijk dat we ons allemaal blijven houden aan de maatregelen. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus tegengaan en de druk op de zorg beperken. We zien aan de cijfers dat de aanpak werkt. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen.

De maatregelen van de veiligheidsregio zijn erop gericht ook de komende tijd die positieve trend voort te zetten. Want we zijn er nog niet. Daarom blijft, ook voor de komende tijd, het belangrijkste advies: vermijd drukke plekken en houd altijd 1,50 meter afstand."

- einde bericht op de gemeentelijke website - 

Rapportage aan gemeenteraad
Burgemeester Lamers van Schiedam rapporteerde afgelopen woensdag aan de gemeenteraad dat tot dat moment in totaal door handhavers van de gemeente 521 boetes zijn uitgedeeld voor overtredingen van de coronamaatregelen. Daarbij kun je nog optellen de 71 boetes die de politie hiervoor heeft uitgedeeld. Dat maakt dat in Schiedam tot 13 mei bijna 600 coronaboetes zijn uitgedeeld. De dagen erna hebben we nog één melding door Toezicht & Handhaving gezien van 4 uitgeschreven boetes voor 4 lachgas gebruikende jongeren in een auto. 

De burgemeester schrijft in zijn rapportagebrief aan de gemeenteraad: "Door de op 6 mei aangekondigde versoepeling van de maatregelen van “blijf thuis” naar “vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand” was het tijdens het moederdagweekend al merkbaar drukker op straat. Met enige zorg volgen we de komende dagen het gedrag van de mensen op straat. We beseffen dat het voor de gemiddelde inwoner moeilijk is bij te houden wat nu wel en nog niet mag, waardoor we vaker tegen ongewenste/verboden gedragingen denken aan te gaan lopen. In situaties waarin wordt bekeurd merken we dat mensen geen begrip hebben voor de uitleg en ontaardt dat onbegrip vaker in grimmige situaties. De versoepeling die nu is afgekondigd legt nog meer verantwoordelijkheid bij onze inwoners en ondernemers. De aanpak van het coronavirus doen we echt samen. Door de versoepeling zullen we vooral op excessen gaan controleren. We treden op bij nieuwe excessen maar ook op bestaande ‘probleemlocaties’." 

Commentaar redactie
Dat er, zoals de burgemeester aangeeft, in de nieuwe situatie vooral op excessen gecontroleerd zal gaan worden, zal voor die goedwillende inwoners die de afgelopen tijd in een onduidelijke situatie een bekeuring hebben gekregen - zoals Taco en Lou - het onbehaaglijke gevoel van rechtsonduidelijkheid en/of rechtsongelijkheid vergroten. Om nou te zeggen, zoals de burgemeester dat doet, dat de regels aan de laars werden gelapt? Wellicht waren de regels (nog) niet duidelijk voor Taco en Lou, en voor anderen. Overigens, in communicatie van overheid naar burgers, is het niet verstandig om beeldspraken te gebruiken, al helemaal niet in crisiscommunicatie waarmee je toch als doel zult hebben dat iedere inwoner in je gemeente het begrijpt. 

Onduidelijkheid is voor een belangrijk deel te wijten aan onduidelijke communicatie door de overheid, die vaak boodschappen met dubbele lading heeft verzonden, zoals: de cijfers laten zien dat we de goede kant uitgaan, maar we zijn er nog niet, steeds de burger een compliment geven, om hem vervolgens te vragen zich toch vooral aan de regels te houden. 

Als we bijvoorbeeld nog eens kritisch naar het slot van de mededeling van gisteravond van de burgemeester kijken; die schrijft:  "Het is belangrijk dat we ons allemaal blijven houden aan de maatregelen. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus tegengaan en de druk op de zorg beperken. We zien aan de cijfers dat de aanpak werkt. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen. De maatregelen van de veiligheidsregio zijn erop gericht ook de komende tijd die positieve trend voort te zetten. Want we zijn er nog niet. Daarom blijft, ook voor de komende tijd, het belangrijkste advies: vermijd drukke plekken en houd altijd 1,50 meter afstand."

Dus eerst het positieve benadrukken en een compliment geven, en vervolgens weer vragen om discipline. En dan komt er een onduidelijkheid: na 'advies' met dubbele punt, staan twee dingen benoemd, het vermijden van drukke plekken en het houden van anderhalve meter afstand. Advies? In de laatste versie van de noodverordening (die kun je vanaf deze webpagina downloaden) lezen we: "Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter." Wat is het nou, een advies of een verbod?  

Kortom, dit is opnieuw een voorbeeld van communicatie door de overheid die het er niet duidelijker op maakt.

Een 'coronaboete' is een strafbeschikking waarbij het bedrag kan oplopen tot 390 euro (bij minderjarigen betreft het bedrag 95 euro). Door zo'n strafbeschikking ben je je blanco strafblad kwijt. Dat kan heel lastig zijn als je voor je werk een Verklaring Omtrent Gedrag nodig hebt of als je bijvoorbeeld een aanvraag voor een verzekering indient. 

Volgens het vakblad Beveiligingsnieuws (https://beveiligingnieuws.nl/) (afgelopen vrijdag 15-5) zullen veel coronaboetes door onduidelijkheid ongeldig zijn. "Zowel handhavers als politieagenten delen boetes uit. Gebruikelijk is om eerst te waarschuwen, maar in de ene gemeente wordt strenger opgetreden dan in de andere. Er wordt zelfs in woningen gecontroleerd of er geen bezoek is, waarvan men zich kan afvragen of dit legitiem is. Omdat het eigenlijk niet om een boete, maar om een strafbeschikking gaat, dient de overtreding beschreven te worden in het proces verbaal. Op de tweede plaats dient de handhaver of agent de noodverordening bij het proces-verbaal te voegen. Vooral in het begin werd dit nog wel eens vergeten. Het Openbaar Ministerie seponeert de boete dan, wat de bekeurde niet alleen bijna 400 euro scheelt, maar ook een aantekening in het strafregister."

Lou en Taco hebben inmiddels aangegeven in het geweer te komen tegen de boete.

Schiedammer Han van der Horst verwacht een grote hoeveelheid rechtszaken, zo schreef de historicus, hierbij mede ingaand op de door Lou en Taco met (schoon)ouders gegeten gebakjes, aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ahmed Aboutaleb.

 

4 commentaar(en) op artikel "Burgemeester wil het uitleggen"

"Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter." Met andere woorden: als je in de publieke ruimte 1,5 meter afstand houdt tot elkaar in een groep mag je je met 3 of meer personen ophouden in die groep? Dat staat wel haaks op het ‘vergrijp’ van Lou en Taco.

Door: Robert Op:

Leuker is het om Schiedam op een andere manier op de kaart te zetten ipv een wedstrijdje te houden wie de meeste boetes kan uitschrijven. Want hier lijkt het wel op. 1600 euro boete wanneer je met zijn vieren op afstand een gebakje eet. Ze zijn gek geworden. Je moet er wel als boa een fijn gevoel aan overhouden wanneer je s avonds uit je werk komt.....?

Door: Robert Op:

Laat ze eerst eens wat doen aan de overlast die de 'arbeidsmigranten' veroorzaken, blijkbaar mogen die wel samenscholen en wordt daar niets aan gedaan. Laat die mensen lekker hun gebakkie eten zonder gezeik/boete

Door: Christina Op:

De in Schiedam geldende noodverordening kent een 'samenkomstverbod'. Dat staat in artikel 2.1., eerste lid, van de noodverordening (‘Verboden samenkomsten’). Op grond van deze bepaling is het verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

Het begrip ‘samenkomsten’ wordt in artikel 1.2 van de noodverordening uitgelegd als volgt:

Onder samenkomsten wordt verstaan:

openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede in vaartuigen, en samenkomsten buiten de publieke ruimte.

Buiten taart eten met z’n vieren is:

– geen openbare samenkomst of vermakelijkheid als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet (daarbij moet je denken aan een kermis, braderie of sportwedstrijd);

– geen samenkomst in een voor het publiek openstaand gebouw of daarbij behorend erf of vaartuig;

– geen samenkomst buiten de publieke ruimte, want het taart eten gebeurt buiten.

Buiten taart eten met je ouders is dus helemaal niet verboden. Schiedam heeft aan veel mensen onrechtmatig boetes opgelegd. Het zou de handhavers sieren als zij uit zichzelf die boetes ongedaan maken. In ieder geval is het verstandig de boete aan te c vechten.

Door: Jan Roelfsema Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker