De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

OPS tegen bouwplan Schieveste

'Een gedrocht van een plan'

'Een gedrocht van een plan'

SCHIEDAM - OuderenPartij Schiedam (OPS) heeft in een motie zorgen geuit met betrekking tot de bouw van woningen op Schieveste, het gebied achter het station Schiedam Centrum. Te veel te kleine woningen, is één van de grieven. OPS-fractievoorzitter Maarten Reuderink noemt het 'een gedrocht van een plan'. 

Daarnaast heeft de motie ook een algemenere strekking, namelijk het tijdelijk stoppen met de toebedeling van sociale huurwoningen aan statushouders. Het laatstgenoemde element van de motie doet stof opwaaien. Dogukan Ergin (Denk) noemt het een flutmotie. Hij haalde de eed/belofte aan die Reuderink anderhalf jaar geleden als raadslid heeft gedaan, waarin staat dat: "Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen", waarbij hij erop doelde dat in artikel 1 van de grondwet staat dat discriminatie niet is toegestaan. (Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.) Ergin haalde ook aan dat er recentelijk door een Schiedammer een petitie is gestart waarin onder meer opgeroepen wordt het toewijzen van woningen aan vluchtelingen te beperken.

René Karens (GroenLinks) noemt het beschamend dat Reuderink uitsprak dat de vluchtelingen de oorzaak zouden zijn van de woningnood.

Wethouder Fahid Minhas gaf in een reactie aan de motie af te wijzen. De motie werd met overgrote meerderheid van stemmen door de raad afgewezen. Je kunt de motie hieronder in haar geheel lezen.

"Motie Aanpak Woningnood Schiedam

De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 28 januari 2020,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
- beoogd wordt op Schieveste veel kleine sociale woningen, tussen 22m2 en 61m2, te bouwen tegen een hoge vierkante meterprijs van minstens 4.325 euro;
•    de huizenprijzen in Schiedam het afgelopen jaar het meest gestegen zijn van Nederland en er een enorm tekort is aan sociale en betaalbare woningen, waardoor schrijnende situaties zijn ontstaan met betrekking tot Schiedammers die geen woning kunnen vinden;

overwegende dat:
- kleine woningen niet geschikt zijn voor de huisvesting van mensen met kinderen en daarmee voor veel van de bewoners slechts een tijdelijke oplossing zal zijn, waardoor er een groot verloop zal zijn en de sociale binding in Schieveste onder druk zal komen staan;
- elders in de stad dit probleem zich ook al heeft voorgedaan en dat verloedering in de plint bij gebrek aan binding en betrokkenheid op de loer ligt, zoals op de Parkweg;
- er nú actie nodig is om de woningnood onder Schiedammers aan te pakken en daar nu echt prioriteit aan gegeven moet worden;
- de toebedeling van corporatiewoningen aan statushouders (asielverleenden) de al bestaande woningnood verder versterkt;

verzoekt het college:
- een soberder ontwerp met een lagere vierkante meterprijs op Schieveste na te streven, zodat er meer en grotere sociale en betaalbare woningen gerealiseerd kunnen worden;
- de realisering van deze woningen in de eerste bouwfase(n) uit te laten voeren, zodat zo snel mogelijk een oplossing komt voor het tekort aan sociale en betaalbare woningen;
- de aanpak van de woningnood onder Schiedammers met binding met de stad zo snel mogelijk de eerste prioriteit te geven en te zoeken naar korte termijn oplossingen zoals het tijdelijk stoppen met de toebedeling van sociale huurwoningen aan statushouders;

en gaat over tot de orde van de dag.

OuderenPartij Schiedam

Maarten Reuderink
Pascal van Kraaij" 

Foto: Maarten Reuderink licht de motie van de OuderenPartij Schiedam toe

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het politieke en woonnieuws uit Schiedam. Alvast dank.​

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker