Prestatieafspraken gemeente Schiedam, HOW en Woonplus voor 2021

Prestatieafspraken gemeente Schiedam, HOW en Woonplus voor 2021

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en de Huurders Organisatie Woonplus (HOW) hebben afspraken voor 2021 en verder gemaakt over het wonen in sociale huurwoningen in Schiedam. Deze prestatieafspraken zijn op 9 december getekend en gelden voor één jaar. Gemeente, Woonplus en HOW geven aan blij te zijn dat deze afspraken in goed overleg en goede samenwerking tot stand zijn gekomen. 

De nieuwe Woonvisie van de gemeente Schiedam vormt de basis voor de afspraken. Ook loopt het document vooruit op de nieuwe portefeuillestrategie die Woonplus het komend jaar vaststelt.

Gemeente, Woonplus en HOW zetten met deze prestatieafspraken in op het bieden van voldoende kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen. In de toekomst moeten deze woningen te vinden zijn in alle wijken van Schiedam. Bovendien moeten er geschikte woningen zijn voor alle levensfases. Gemeente, Woonplus en HOW streven naar een veilige en leefbare woonomgeving voor alle huurders.

Gemeente, Woonplus en HOW hebben afgesproken welke ambities zij hebben voor nieuwbouw van sociale huurwoningen in Schiedam. De totale voorraad sociale huurwoningen blijft gelijk en daarbinnen groeit het aandeel woningen van Woonplus iets. Voor meer spreiding van het sociale huuraanbod zullen gemeente en Woonplus een akkoord sluiten over de realisatie van sociale huur op nieuwe locaties. Verder stellen zij in 2021 samen met het Rijk een plan op om de wijken Nieuwland en Oost ingrijpend te verbeteren.

De regionale afspraken rond de toewijzing van sociale huurwoningen zijn opgenomen in de prestatieafspraken. Ook komt de toewijzing aan verschillende bijzondere doelgroepen aan bod. De partijen spraken verder af nieuwe seniorenwoningen te ontwikkelen op de (nieuwbouw)locaties Bachplein en Driemaasstede. Verder wordt de aanpak ‘preventie huisuitzetting gezinnen’ voortgezet. Hierbij is het doel zestig tot tachtig gezinnen op jaarbasis te kunnen helpen. Daarnaast wordt de inzet van de ‘voorzieningenwijzer’ onderzocht. Dit is een instrument dat helpt om mensen optimaal gebruik te laten maken van regelingen, fondsen en vergoedingen voor minima. HOW en Woonplus gaan in gesprek over de mogelijkheid van woningruil.

Gemeente, Woonplus en HOW willen ook dat de bestaande woningvoorraad wordt verbeterd en verduurzaamd. Partijen hebben daarom afspraken gemaakt over verbetering of vernieuwbouw op drie locaties. Een voorbeeld is het geschikt maken van de Wiltonflats nabij de Parkweg voor seniorenhuisvesting. Ook komt de warmtetransitie aan de orde en is een aantal afspraken gemaakt voor ‘technische kwaliteitsverbetering’ van woningen en complexen bij groot onderhoud en renovatie.

Tot slot willen gemeente, Woonplus en HOW dat veiligheid en leefbaarheid in een aantal wijken in Schiedam beter worden. Komend jaar zetten de gemeente en Woonplus samen onder meer in op de aanpak van woonfraude en ondermijning. Ook maakten zij afspraken over een ‘maatwerkaanpak sociaal isolement’ en over de ‘problematiek vervuilde woningen’. De HOW denkt actief mee over het bevorderen van leefbaarheid in en rond complexen en de inzet van vrijwilligers daarbij. Woonplus en HOW hebben afspraken gemaakt over een verruiming van het werkbudget. 

Foto:  v.l.n.r. Fahid Minhas (wethouder gemeente Schiedam), Souad Achour (voorzitter HOW) en Emile Klep (directeur-bestuurder Woonplus) 

17-12-2020