De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Vragen OPS over o.m. functioneren Stroomopwaarts en bijna 190.000 € directie-inkomen

'College wimpelt onze vragen af'

'College wimpelt onze vragen af'

SCHIEDAM - De OuderenPartij Schiedam heeft op 6 maart 2020 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Schiedam over Stroomopwaarts (SOW) naar aanleiding van het rapport door onderzoeksbureau Berenschot (lees ons artikel: sprake van ongepaste inhaligheid?). "Uit de beantwoording door het college van onze vragen blijkt dat een aantal vragen niet door het college van B&W beantwoord kon worden omdat de aangehaalde zaken onder de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van SOW vallen. Wij hebben naar aanleiding hiervan vervolgvragen geformuleerd", aldus de OuderenPartij Schiedam. Deze zijn rechtstreeks aan SOW gesteld.

Fractievoorzitter Maarten Reuderink: "In verband met het veelvuldig afwimpelen van onze vragen door het college van Schiedam stellen we nu onze vragen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts. Daar zitten uiteraard 'dubbeltellingen' bij, maar dat was niet onze keus." Je kunt hier de vragen in hun geheel lezen.

(N.B. OuderenPartij Schiedam stelde eerder deze week vragen aan het college over Stroomopwaarts en de TOZO: OPS inzake steunaanvragen door ondernemers;Stroomopwaarts stelt te veel vragen)

"Op 6 maart 2020 heeft de OuderenPartij Schiedam vragen aan het college van B&W van Schiedam (het college) gesteld naar aanleiding van het rapport van Berenschot over Stroomopwaarts (het rapport). Uit de beantwoording van onze vragen bleek dat een aantal vragen, ondanks de zitting van twee Schiedamse wethouders in het algemeen en één wethouder in het dagelijks bestuur van SOW, niet door het college van B&W beantwoord konden worden omdat de aangehaalde zaken onder de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van SOW vallen. Uiteraard willen wij voorkomen dat er omissies ontstaan in de publieke verantwoording naar aanleiding van het rapport en onze vragen, daarom verzoeken wij u onze vervolgvragen te beantwoorden. Een afschrift van onderstaande vragen wordt tevens verstrekt aan het college van B&W van Schiedam. Waar gewenst kan dan afstemming tussen u en het college plaatsvinden en de volledige beantwoording van onze vragen worden gegarandeerd.

Salarisverhoging en stapeling functies directeur Curfs
Uit de stukken is de OuderenPartij Schiedam gebleken dat de directeur van Stroomopwaarts (SOW) in 2017 een loonsverhoging heeft gekregen van 17.927,46 euro  ten opzichte van 2016 (Salaris 2016: €139.784,28, 2017: €157.711,74). Uit het rapport van Berenschot blijkt dat er geen kpi’s en andere indicatoren van het functioneren van het personeel van SOW zijn. Tegelijkertijd is het personeel met name ontevreden over de organisatiestructuur en eilandjescultuur bij SOW.
Dit zijn volgens ons zaken waar bij uitstek de directie op zou moeten sturen en waar de directie steken heeft laten vallen.
1. Waarom heeft de functiewaardering extern plaatsgevonden en door wie is deze uitgevoerd?
Graag ontvangen wij deze functiewaardering en de onderliggende rapportage.
Tijdens de economische recessie werd bij veel overheidscao’s de nullijn gehanteerd, waardoor de loonontwikkeling in de sector overheid achterbleef. Na het afsluiten van een Centraal Akkoord
volgde vanaf 2015 een inhaalslag. In de praktijk was praktisch sprake van een nullijn vanaf 2010.
2. Klopt het dat mevrouw Curfs in 2015 in dienst is getreden bij SOW?
3. Klopt het dat zij niet is ingeschaald op basis van een CAO waarbij jarenlang de nullijn is gehanteerd?
4. Zijn er gesprekken gevoerd met mevrouw Curfs om haar af te laten zien van haar salarisverhoging die gebaseerd was op de forse verhoging op de CAO-lonen van gemeenteambtenaren (na jaren op de nullijn) en in haar geval wel erg voordelig uitpakte?
5. Bent u het met ons eens dat de directeur verantwoordelijkheid draagt voor de ontevredenheid onder het personeel over de organisatiestructuur en eilandjescultuur bij SOW?
Uit het rapport blijkt bovendien dat onduidelijk is of er genoeg personeel beschikbaar is om alle taken uit te voeren op de verschillende afdelingen. De hoge werkdruk draagt mogelijk ook bij aan
het hoge ziekteverzuim. Citaten uit de interviews: “Sommige mensen zijn alleen aan het overleven. We zien dat mensen om gaan vallen. De formatie is te laag. Het is een heel wankel evenwicht. Er hoeft maar iets te gebeuren en het bouwwerk stort in elkaar. De rek is er uit.” Ondertussen heeft directeur Curfs van SOW het ‘rustig’ genoeg om 4 nevenfuncties  te vervullen,
waaronder het lidmaatschap van de RvC bij Westland Infra (vergoeding over 2018: €18.700,00) en lidmaatschap van de Raad van Toezicht en 3 commissies van RataPlan (vergoeding 2018: €3.917,84 + €2.202,67 + €2.202,67 + €1.476,82 = €9.800,00). Het salaris van mevrouw Curfs bij SOW was over 2018 €158.558,51 en met deze extra functies komt mevrouw Curfs op een totaal salaris over 2018 van €187.058,51.
Het college schrijft: “Een directie met een uitgebreid netwerk kan juist een positief effect hebben voor de gemeenschappelijke regeling.”
6. Heeft het bestuur van SOW een afweging gemaakt ten aanzien van de wenselijkheid van de nevenfuncties die de directeur vervult? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren uw bevindingen?
7. Vindt het bestuur het ook een slecht signaal dat mevrouw Curfs blijkbaar tijd genoeg heeft om functies te stapelen, terwijl veel gewone werknemers van Stroomopwaarts op omvallen staan of ziek thuiszitten vanwege de hoge werkdruk?
8. Vindt het bestuur ook dat een dergelijke inhaligheid niet past bij het beoefenen van een leidinggevende functie binnen het publiek domein?
9. Wat heeft het bestuur concreet ondernomen om deze situatie te beëindigen?

Slecht klantcontact, hoog ziekteverzuim en ontbrekende cijfers
Uit de personeelscijfers blijkt dat vergelijkbare organisaties meer dan twee keer zoveel personeel beschikbaar hebben voor klantcontact. Uit de cijfers blijkt dat de ervaringen van Schiedammers met SOW de laatste jaren ook daadwerkelijk zijn verslechterd. In de businesscase uit 2015 staan de volgende twee voordelen benoemd van de oprichting van SOW: “ Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.” en “Verbetering van wachttijden en doorlooptijden.” Beide doelstellingen zijn niet behaald.
10. Hoe zwaar heeft dit meegewogen in het totale oordeel van Berenschot, waarbij het rapport de titel heeft: ‘Stroomopwaarts doet zijn naam eer aan’?
Onze vraag “Uit de personeelscijfers blijkt dat SOW bijna drie keer zoveel personeel heeft op de afdeling ‘bezwaar en beroep’ als vergelijkbare organisaties. Is er een relatie tussen de noodzaak om zoveel tijd te steken in bezwaar- en beroepszaken en de verslechtering van het klantcontact?” is beantwoord door het college. Het college schrijft hierbij dat het aantal bezwaren dat gegrond
verklaard wordt onder de 10% ligt. Uit het jaarverslag van SOW over 2018 blijkt dat 5,9% van de bezwaar en (hoger) beroep zaken gegrond werd verklaard en dat 17% van de zaken waarin bezwaar of (hoger) beroep plaatsvond ‘ambtelijk herzien’ moest worden.
.
11. Onderschrijft u deze cijfers?
12. Welk percentage van de zaken in beroep en welk percentage van de zaken in hoger beroep zijn gegrond verklaard in 2018?
13. Wat is een ambtelijke herziening en wat is de relatie tussen een ambtelijke herziening en bezwaar en (hoger) beroep?
14. Valt deze 17% aan ambtelijke herzieningen gedeeltelijk onder de gegrond verklaarde bezwaar- en (hoger) beroepszaken ad 5,9%, of komen deze hier bovenop en komt het totaal aantal aangepaste/herziene besluiten na bezwaar of (hoger) beroep uit op 22,9%?
15. Heeft deze 17% aan ambtelijke herzieningen alleen betrekking op de 1.159 inkomende bezwaren en 211 gevallen van (hoger) beroep, of is dit percentage van toepassing op alle besluiten bij SOW over 2018?

De OuderenPartij Schiedam heeft het college het volgende verzoek gedaan: “Nogmaals vragen wij u de cijfers met betrekking tot het personeel, de inhuur van extern personeel, het ziekteverzuim en het personeelsverloop over de verschillende afdelingen gedurende de jaren 2015-2019. Wij vinden dit belangrijke informatie omdat dit mogelijk verklaringen biedt voor het hoge ziekteverzuim bij SOW. Als u aangeeft dat dergelijke cijfers niet beschikbaar zijn, horen wij graag waarom er niet voor is gezorgd dergelijke cijfers voorafgaand aan het onderzoek gereed te hebben.”
16. Het college antwoordt hierop dat de inzet van personeel een bestuurlijke bevoegdheid is. Wij verzoeken u daarom bovenstaande vraag in volledigheid te beantwoorden en ons de
gewenste cijfers te verstrekken.
17. Heeft Berenschot gedurende het onderzoek om deze cijfers verzocht?
De OuderenPartij Schiedam heeft het college het volgende gevraagd: “Berenschot raadt aan meer rust in de organisatie te brengen, met name voor het personeel van SOW. Zijn er eerder gesprekken geweest over of is er eerder onderzoek gedaan naar de kwalificatie van het personeel, de formatie per afdeling en prestatiesturing? Zo ja, wanneer en wat waren de conclusies en gemaakte afspraken?
Zo nee, waarom niet?”
18. Het college antwoordt “Naar de formatie is een onderzoek gedaan door Berenschot en de uitkomsten zijn meegenomen in de evaluatie.” Op welk moment heeft Berenschot dit
onderzocht?
19. Op welke periode heeft het onderzoek van Berenschot betrekking?
20. Waar vinden wij de bevindingen van Berenschot met betrekking tot de formatie over de jaren 2015-2019 terug in het rapport?
21. Heeft Berenschot op enig moment onderzoek uitgevoerd naar de gang van zaken bij SOW, adviezen uitgebracht voor SOW of op enigerlei wijze betrokkenheid gehad bij de bedrijfsvoering of activiteiten van SOW, buiten het rapport ‘Inhoudelijke evaluatie Stroomopwaarts MVS’ uit 2019? Zo ja, dan ontvangen wij graag een volledig overzicht van deze activiteiten.

Prestaties SOW
Het aantal mensen in de bijstand is in Schiedam in 2016 veel sneller opgelopen dan in referentiegemeenten, ondanks dat andere gemeenten dezelfde uitdagingen kenden. Het college beschrijft dat de precieze oorzaken hiervan niet te achterhalen zijn en verwijst naar algemene marktomstandigheden. Het college van Schiedam verwijst over de periode 2016 naar marktomstandigheden als mogelijke verklaring. Tegelijkertijd stelt Berenschot dat over 2018 (in een hoogconjunctuur) goede prestaties zijn geleverd door SOW voor wat betreft de daling in het bijstandsvolume. Blijkbaar zijn slechte prestaties te wijten aan marktomstandigheden en goede prestaties aan SOW. Dat is ontzettend fijn voor de directie van SOW, maar natuurlijk niet erg realistisch.
22. Bent u in staat de redenen voor het sterk oplopende bijstandsvolume in 2016 te achterhalen?
23. Heeft u een realistischer kijk op zaken dan de gecombineerde wijsheid van het college en Berenschot? Zo ja, zou u deze dan met ons willen delen? Wat is het oordeel met betrekking tot de bedrijfsvoering gedurende eerdere jaren? Er lijkt wel erg ingezet te zijn op het nog snel behalen van enkele doelen met de eindstreep (dit evaluatierapport) in zicht. De houdbaarheid van dit bedrijfsvoeringsmodel lijkt ons daarmee zeer beperkt.
24. Hoe staat het bestuur hier tegenover? We vragen u hierbij de personele bezetting en het hoge ziekteverzuim mee te nemen in uw antwoord. De afgelopen jaren moest de gemeente Schiedam regelmatig bijstorten richting SOW ten opzichte van de begrotingen. Wij hebben er moeite mee de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen van SOW als succesvol te beschouwen terwijl de MVS-gemeenten de facto extra bedragen naar SOW over hebben moeten maken. Wij hebben ook moeite met het (nogal kunstmatig) gemaakte onderscheid tussen de bedrijfsvoering als zodanig en de prestaties m.b.t. het bijstandsvolume. Het college verwijst hierbij naar het feit dat het een open einde regeling betreft. Wij vinden dit antwoord te vaag. Wij vinden dit vergelijkbaar met het op normale snelheid laten doorwerken van een gemaal tijdens zware regenbuien om de ‘uitvoeringskosten’ laag te houden en vervolgens de schade in de ondergelopen polder weg te wuiven als ‘gevolg van een open einde regeling’.
25. Kunt u de vaagheid van het college duiden? Indien gewenst mag u hierbij gebruik maken van Tarot-kaarten.
26. Wij vragen u nogmaals om de concrete cijfers: Hoe zou het eigen vermogen van SOW zich hebben ontwikkeld als de MVS-gemeenten de financiële tekorten bij SOW niet hadden aangezuiverd?
27. Bent u het met ons eens dat er natuurlijk wel degelijk een relatie bestaat tussen de prestaties in de uitvoering bij SOW en het bijstandsvolume en daarmee dus ook tussen de prestaties van SOW en de ontstane tekorten?
28. Het college beschrijft de conclusies van Berenschot m.b.t. de financiële prestaties van SOW als ‘valide’. Dat betekent volgens ons zoiets als ‘het zou kunnen’. Onderschrijft u de conclusies van Berenschot met betrekking tot de financiële prestaties van SOW wel volledig?

Rol gemeente
Berenschot heeft aangegeven dat het van belang is om in de bestuursrapportages en jaarrekening te rapporteren over de feitelijke prestaties in relatie tot de ambities.
29. Waarom gebeurt dit onvoldoende en waarom heeft verbetering hiervan niet eerder plaatsgevonden? Zonder inzicht in de feitelijke prestaties van SOW is een beoordeling door de gemeenteraden van MVS-gemeenten volgens ons niet goed mogelijk.
30. Hoe gaat het bestuur hier concreet verbetering in aanbrengen? Het college verwijst in de beantwoording van onze vragen meerdere keren naar het bestuur van SOW.
31. Denkt het bestuur dat dit komt omdat wethouder Bregman eigenlijk helemaal geen invloed heeft binnen het (dagelijks) bestuur van SOW? Wij zien uw antwoorden op onze vragen graag spoedig tegemoet. Een kopie van deze vragen zal worden verstuurd aan de gemeenteraden en colleges van B&W van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Pascal van Kraaij en Maarten Reuderink OuderenPartij Schiedam."

Foto: vragen OuderenPartij over Stroomopwaarts en over (tweede van rechts) directeur Desiree Curfs (archiefoto uit artikel:  Oud-voetballer geeft les in onverzettelijkheid, De Wolf en de 7 Oefeningen)

1 commentaar(en) op artikel "'College wimpelt onze vragen af'"

Er zijn er een paar die ongelofelijk de zakken zitten te vullen met publiek geld. Komt vaker voor en wordt meestal niets tegen ondernomen.

Door: Robert Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker