De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Motie aanpak lerarentekort is aangenomen

Gezamenlijke aanpak lerarentekort

Gezamenlijke aanpak lerarentekort

SCHIEDAM - De PvdA-fractie heeft gisteravond vijf moties ingediend, over het opkopen van huizen door beleggers, over dat de gemeenteraad op basis van een goede risico-inschatting wil kunnen besluiten, over het lerarentekort, over jeugdzorg en over het voorzichtig te werk gaan als schuldeiser. De motie over het lerarentekort werd aangenomen. 

Fractielid Bilal Badri reageert: "Wij zijn erg blij dat de motie integrale aanpak lerarentekort is aangenomen. De motie besluiten op basis van risico's houden wij voorlopig nog aan. Reden hiervoor is dat wij in het najaar nog tijdens de auditcommissie willen bespreken hoe het college tegemoet kan komen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad voor wat betreft het inzicht in financiële en maatschappelijke gevolgen van raadsbesluiten. De andere 3 moties hebben het helaas niet gehaald." Hij voegt hieraan nog toe: "Voor wat betreft de behandeling gisteren van de moties vonden wij wel opvallend dat er geen overeenstemming leek te zijn over wanneer een motie afgeraden werd en dit werkte erg verwarrend merkten wij. Ook bij collega-raadsleden." 

De vijf moties op een rij:

Integrale aanpak lerarentekort
"Voor de PvdA is onderwijs de sleutel naar een goede toekomst, de sleutel naar werk. De afgelopen jaren is in Schiedam veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs. De Voor- en vroegschoolse educatie is verder aangescherpt zodat alle Schiedamse leerlingen zonder achterstand in groep 3 kunnen starten. 

Echter, alles valt en staat met de leerkracht voor de klas. In steeds meer steden wordt het lerarentekort nijpender. Het gaat dan niet alleen om het aantrekken van nieuwe docenten, leerkrachten. Leerkrachten binden aan de stad gaat niet vanzelf,  zeker niet in de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus benaderen leerkrachten. Zij komen in dienst bij het uitzendbureau, tegen betere arbeidsvoorwaarden. De scholen kunnen dan in een krappe arbeidsmarkt niet alleen de vervanging bij ziekte maar ook vacatures invullen door leerkrachten in te huren via het uitzendbureau. Met alle gevolgen van dien, zoals de continuïteit van de onderwijskwaliteit en de onderwijsbegroting. 

Voor de PvdA een knelpunt dat niet gezien kan en mag worden als de opgave van het schoolbestuur. De PvdA ziet dit als een maatschappelijk probleem. Als gemeente Schiedam kunnen we dit dan ook niet langer enkel bij de schoolbesturen laten liggen of bespreekpunt van de Strategische onderwijsagenda laten zijn. Een gezamenlijke aanpak, van gemeente en schoolbesturen is noodzakelijk. Daarom dienen wij samen met Fractie van Dijk een motie in met het verzoek te onderzoeken hoe het staat met de uitstroom van leerkrachten naar andere steden en te komen tot een gezamenlijke aanpak om het lerarentekort tegen te gaan."

Bouwen voor bewoners, niet voor beleggers
De PvdA Schiedam wil een einde maken aan beleggers die woningen opkopen, om ze vervolgens voor veel te veel geld te verhuren of door te verkopen. Tijdens de behandeling van de zomernota op 2 juli 2019 dient de PvdA daarom een motie in om het college op te roepen om onderzoek te doen naar het voeren van beleid hierop.

"In een oververhitte woningmarkt met prijzen die de pan uit rijzen en waar woningzoekenden steeds achter het net vissen omdat malafide beleggers met name goedkope panden opkopen om ze vervolgens voor te veel geld te verhuren of door te verkopen wordt het steeds lastiger voor Schiedammers om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Dit wordt ook wel ‘buy-to-let’.

Zo blijkt uit cijfers van het Kadaster dat in 2017 dat het aandeel woningen in steden als Rotterdam (25%), Den Haag (21%) en Maastricht (30%) ten opzichte van het totaal aantal verkochte woningen, is gekocht door beleggers. Ook in Schiedam zijn er steeds vaker klachten van woningzoekenden die een woning willen kopen en overboden worden door malafide beleggers die niet van plan zijn om in deze woningen te gaan wonen.

De PvdA Schiedam vindt het van belang dat Schiedammers een eerlijke kans zouden moeten krijgen om een betaalbare woning te vinden die bij hun past en zal het college daarom tijdens de zomernota op 2 juli 2019 middels een motie oproepen om te onderzoeken welke mogelijkheden zij ziet om in Schiedam beleid te voeren waarbij ongewenste vormen van buy-to-let en speculatie op de woningmarkt worden tegengegaan", aldus de PvdA.

Gemeenteraad moet voortaan besluiten op basis van meer inzicht in risico’s
"De PvdA Schiedam wil dat de gemeenteraad voortaan meer inzicht krijgt in de financiële en maatschappelijke risico’s van besluiten die zij neemt, gezien de financiële tekorten in de komende jaren en zal daarom tijdens de behandeling van de zomernota op 2 juli 2019 een motie indienen voor meer inzicht hierin.

Het weerstandsvermogen van de gemeente slinkt, er wordt veel beroep gedaan op de reserves en uit de zomernota blijkt dat er de komende jaren flinke tekorten zullen ontstaan. Ook als er geen nieuw beleid komt. De accountant van de gemeente heeft bovendien in de aanloop naar de behandeling van de jaarstukken aangeven dat er meer aandacht dient te zijn voor het beheersen van risico’s binnen de gemeente Schiedam en dat dit meer binnen de organisatie ingebed dient te worden

De PvdA vindt dat de gemeenteraad, om recht te kunnen doen aan het budgetrecht, en weloverwogen besluiten te kunnen nemen, meer inzicht moet hebben in zowel de financiële als de maatschappelijke risico’s (risicogestuurd besluiten).

Daarom zal de PvdA Schiedam tijdens de behandeling van de zomernota op 2 juli 2019 een motie indienen die het college oproept om raadsvoorstellen voortaan standaard te voorzien van een risicoprofiel met daarin een analyse en onderbouwing van de financiële en maatschappelijke risico’s."

Extra middelen jeugdzorg besteden aan jeugdzorg
"De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van jeugdzorg heeft in Schiedam een grote impact gehad. Niet alleen op de begroting. In de eerste plaats voor de kinderen/ jongeren. Maar ook voor de ouders en niet te vergeten de leerkrachten in het onderwijs en de hulpverleners. Budgetten zijn onvoldoende, er zijn nog paarse krokodillen, en kennis bij alle partijen is nog niet op niveau. Ouders en jongeren hebben te maken met wachtlijsten, wachttijden en het ontbreken van gerichte hulp. 

Gelukkig heeft het rijk ook ingezien dat de opgave in de Jeugdzorg enorm is en stelt extra budget beschikbaar, zoals wij hebben kunnen lezen in de mei circulaire. De PvdA vindt het noodzakelijk deze middelen te reserveren waar het voor bedoeld is, voor de jeugdhulp, zodat elk kind gerichte hulp kan krijgen. Wij willen dat het geld ook daadwerkelijk besteed wordt aan jeugdhulp/ jeugdzorg. Daarom dienen wij een motie in met het verzoek aan het college de extra middelen voor jeugdzorg ook enkel daar aan te besteden." 

PvdA Schiedam wil dat gemeente geen schuldeiser wordt
"Thuis de financiën op orde hebben. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Teveel Schiedammers, jong en oud, leven in armoede. Bij teveel Schiedammers is er sprake van problematische schulden. En dan is werk vinden niet het toverwoord, wat vaak gezegd wordt. 50% van de Schiedammers met problematische schulden heeft namelijk een baan. Maatwerk vanuit de gemeente is nodig. Vaak ontstaan problematische schulden vanuit het niet kunnen betalen van een rekening. Door de toeslagen daarop wordt de uiteindelijke schuld een veelvoud is van wat het oorspronkelijke bedrag is. De overheid is daar mede schuldig aan, zelfs een van de hoofdveroorzakers. 

De PvdA is van mening dat de gemeente Schiedam niet de veroorzaker mag zijn van een problematische schuld. Dat betekent niet dat Schiedammers hun rekeningen niet hoeven te betalen. Boetes door de gemeente opgelegd moeten betaald worden. Echter bij niet kunnen betalen is een andere aanpak nodig dan huidige aanpak: de incasso uit handen geven met als gevolg een idiote verhoging van het oorspronkelijke bedrag. 

De PvdA vraagt het college te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om als gemeente niet de veroorzaker te zijn dat een onbetaalde rekening of onbetaalde boete leidt tot een problematische schuld."

 


 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker