De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Inkomen directeur Stroomopwaarts bijna 190.000 euro

'Sprake van ongepaste inhaligheid?'

'Sprake van ongepaste inhaligheid?'

SCHIEDAM/VLAARDINGEN/MAASSLUIS - De fractie van de OuderenPartij Schiedam heeft vragen gesteld aan het college van B&W van Schiedam over het sociaal werkbedrijf Stroomopwaarts. De vragen gaan onder meer over het functioneren van Stroomopwaarts, waarin volgens onderzoeksbureau Berenschot het nodige te verbeteren is, en over het inkomen van de directeur van Stroomopwaarts Desiree Curfs. Zij heeft een salaris van ruim anderhalve ton en met bijverdiensten meegerekend een inkomen van bijna 190 duizend euro.

Berenschot raadt aan meer rust in de organisatie te brengen, met name voor het personeel van SOW. Er is sprake van een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim bij de SOW-medewerkers. Daarentegen heeft de directeur tijd voor meerdere nevenfuncties. De partij vindt dat er sprake is van inhaligheid bij de bijverdienende directeur die niet past bij het beoefenen van een leidinggevende functie binnen het publiek domein. Je leest de vragen aan het college hieronder.

"Uit de stukken is de OuderenPartij Schiedam gebleken dat de directeur van Stroomopwaarts (SOW) in 2017 een loonsverhoging heeft gekregen van 17.927,46 euro  ten opzichte van 2016 (Salaris 2016: € 139.784,28, 2017: € 157.711,74). Uit het rapport van Berenschot blijkt dat er geen kpi’s en andere indicatoren van het functioneren van het personeel van SOW zijn. Tegelijkertijd is het personeel met name ontevreden over de organisatiestructuur en eilandjescultuur bij SOW. Dit zijn volgens ons zaken waar bij uitstek de directie op zou moeten sturen en waar de directie steken heeft laten vallen. Kunt u aangeven wat de beweegredenen zijn geweest om deze loonsverhoging aan de directeur toch toe te kennen?

Uit het rapport blijkt bovendien dat onduidelijk is of er genoeg personeel beschikbaar is om alle taken uit te voeren op de verschillende afdelingen. De hoge werkdruk draagt mogelijk ook bij aan het hoge ziekteverzuim. Citaten uit de interviews: “Sommige mensen zijn alleen aan het overleven. We zien dat mensen om gaan vallen. De formatie is te laag. Het is een heel wankel evenwicht. Er hoeft maar iets te gebeuren en het bouwwerk stort in elkaar. De rek is er uit.” 

Ondertussen heeft directeur Curfs van SOW het ‘rustig’ genoeg om 4 nevenfuncties te vervullen, waaronder het lidmaatschap van de RvC bij Westland Infra (vergoeding over 2018: € 18.700,00) en lidmaatschap van de Raad van Toezicht en 3 commissies van RataPlan (vergoeding 2018: € 3.917,84 + € 2.202,67 + € 2.202,67 + € 1.476,82 = € 9.800,00). Het salaris van mevrouw Curfs bij SOW was over 2018  € 158.558,51 en met deze extra functies komt mevrouw Curfs op een totaal salaris over 2018 van € 187.058,51.

Vindt de wethouder het ook een slecht signaal dat mevrouw Curfs blijkbaar tijd genoeg heeft om functies te stapelen, terwijl veel gewone werknemers van Stroomopwaarts op omvallen staan of ziek thuiszitten vanwege de hoge werkdruk? Vindt de wethouder ook dat een dergelijke inhaligheid niet past bij het beoefenen van een leidinggevende functie binnen het publiek domein? Wat heeft de wethouder concreet ondernomen om deze situatie te beëindigen? Op welk moment heeft de wethouder de gemeenteraad van Schiedam hier actief over geïnformeerd?

Slecht klantcontact, hoog ziekteverzuim en ontbrekende cijfers
Uit de personeelscijfers  blijkt dat vergelijkbare organisaties meer dan twee keer zoveel personeel beschikbaar hebben voor klantcontact. Uit de cijfers blijkt dat de ervaringen van Schiedammers met SOW de laatste jaren ook daadwerkelijk zijn verslechterd. In de businesscase uit 2015 staan de volgende twee voordelen benoemd van de oprichting van SOW: “Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.” en “Verbetering van wachttijden en doorlooptijden.” Beide doelstellingen zijn niet behaald. Hoe zwaar heeft dit meegewogen in het totale oordeel van Berenschot, waarbij het rapport de titel heeft: ‘Stroomopwaarts doet zijn naam eer aan’? “Diverse geïnterviewden aan de kant van de MVS-gemeenten gaven aan trots te zijn op wat is bereikt.”  Is het college net zo trots?

Uit de personeelscijfers blijkt dat SOW bijna drie keer zoveel personeel heeft op de afdeling ‘bezwaar en beroep’ als vergelijkbare organisaties. Is er een relatie tussen de noodzaak om zoveel tijd te steken in bezwaar- en beroepszaken en de verslechtering van het klantcontact?

Nogmaals vragen wij u de cijfers met betrekking tot het personeel, de inhuur van extern personeel, het ziekteverzuim en het personeelsverloop over de verschillende afdelingen gedurende de jaren 2015-2019. Wij vinden dit belangrijke informatie omdat dit mogelijk verklaringen biedt voor het hoge ziekteverzuim bij SOW. Als u aangeeft dat dergelijke cijfers niet beschikbaar zijn, horen wij graag waarom er niet voor is gezorgd dergelijke cijfers voorafgaand aan het onderzoek gereed te hebben. Hoe verhoudt het niet kunnen leveren van cijfers met betrekking tot inhuur zich tot de verplichting financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst? De financiële administratie (hosting) is volgens het rapport bovendien de verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam. Heeft de gemeente Schiedam de eigen administratie op dit vlak wel op orde?

Berenschot raadt aan meer rust in de organisatie te brengen, met name voor het personeel van SOW. Zijn er eerder gesprekken geweest over of is er eerder onderzoek gedaan naar de kwalificatie van het personeel, de formatie per afdeling en prestatiesturing? Zo ja, wanneer en wat waren de conclusies en gemaakte afspraken? Zo nee, waarom niet?

Prestaties SOW
Het aantal mensen in de bijstand is in Schiedam in 2016 veel sneller opgelopen dan in referentiegemeenten, ondanks dat andere gemeenten dezelfde uitdagingen kenden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hebben alle Schiedammers die op dat moment wegens een tekort aan begeleiding vanuit SOW in de bijstand kwamen inmiddels de hulp gekregen die ze nodig hebben?  De oplossing van een bij SOW ontstaan probleem wordt hiermee feitelijk door Berenschot toegejuicht.

Wat is het oordeel met betrekking tot de bedrijfsvoering gedurende eerdere jaren? Er lijkt wel erg ingezet te zijn op het nog snel behalen van enkele doelen met de eindstreep (dit evaluatierapport) in zicht. De houdbaarheid van dit bedrijfsvoeringsmodel lijkt ons daarmee zeer beperkt. Hoe staat het college hier tegenover?

Graag ontvangen wij alsnog de cijfers van het aantal mensen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt op basis van korte dienstverbanden. Graag voor de varianten op ‘korte dienstverbanden’ die u zelf aangeeft bij te houden, maar waarvan u de cijfers desondanks nog niet heeft verstrekt in uw beantwoording op de reacties van de fracties.
Uit het rapport blijkt dat de doelstellingen met betrekking tot tijdig uitbetalen niet worden gehaald. Hoeveel mensen zijn hierdoor in betalingsproblemen gekomen?

In de rapportage wordt regelmatig verwezen naar LEAN als werkmethode. Is dit met de kennis van nu en de wijzigingen in de organisatie ten opzichte van de business case nog steeds optimaal? Managementmethodes als zodanig zeggen ons niet zoveel, zeker als we voortdurend teruglezen dat ze voor een deel (nog) niet zijn geïmplementeerd en het grotere doel (het beter helpen van klanten) niet is gehaald.

De afgelopen jaren moest de gemeente Schiedam regelmatig bijstorten richting SOW ten opzichte van de begrotingen. Hoe zou het eigen vermogen van SOW zich hebben ontwikkeld als de MVS gemeenten de financiële tekorten bij SOW niet hadden aangezuiverd? Wij hebben er moeite mee de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen van SOW als succesvol te beschouwen terwijl de MVS gemeenten de facto extra bedragen naar SOW over hebben moeten maken. Hoe beoordeelt het college de conclusies van Berenschot met betrekking tot de ontwikkeling van het eigen vermogen van SOW?

Rol gemeente
Berenschot heeft aangegeven dat het van belang is om in de bestuursrapportages en jaarrekening te rapporteren over de feitelijke prestaties in relatie tot de ambities. Waarom gebeurt dit onvoldoende? Zonder inzicht in de feitelijke prestaties van SOW is een beoordeling door de gemeenteraden van MVS-gemeenten volgens ons niet goed mogelijk. Hoe heeft Berenschot deze constatering meegenomen in de beoordeling van de mate waarin de MVS gemeenteraden in staat zijn hun kaderstellende rol te vervullen?

De OuderenPartij Schiedam is erg ontevreden over de beantwoording door het college van onze vragen over het rapport van Berenschot waarin de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts is onderzocht. Ondanks dat het rapport al sinds oktober bij wethouder Bregman lag, is het pas laat gedeeld met de gemeenteraad en is het antwoord op vele vragen een variant op ‘er is te weinig tijd voor beantwoording van deze vraag’. Is het college het met de OuderenPartij Schiedam eens dat de informatieverstrekking aan de gemeenteraad en de inzet op de beantwoording van vragen van de raad niet adequaat door het college is aangepakt?

Pascal van Kraaij en Maarten Reuderink
OuderenPartij Schiedam"

Foto: vragen OuderenPartij over Stroomopwaarts en over directeur Desiree Curfs 
(foto uit artikel:  
Oud-voetballer geeft les in onverzettelijkheid, De Wolf en de 7 Oefeningen)

 

2 commentaar(en) op artikel "'Sprake van ongepaste inhaligheid?'"

Zou graag eens hierover in discussie gaan met de ouderenpartij.

Door: Monique Lobé Op:

Mw. Curfs wordt niet zozeer beloond om haar capaciteiten als wel vanwege haar contacten:

Zie: Hoe corrupt is Nederland en wat doen we er aan? Willeke Slingerland en Syp Wynia: https://www.youtube.com/watch?v=XVrxPufEc80

In criminologische opzicht is ook interessant het werk van Grat van den Heuvel: https://www.youtube.com/watch?v=JEeGfUA4MvQ

Door: H.B. Sodenkamp Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker