De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

3,4% meer OZB voor meerpersoonshuishouden in eigen woning

Tekort gemeente in 2021: € 0,9 mln

Tekort gemeente in 2021: € 0,9 mln

SCHIEDAM - Het college van B&W heeft een bijzondere begroting aan de gemeenteraad gepresenteerd. Bijzonder naar zeggen van de gemeente, omdat er dit jaar geen Zomernota aan voorafging waarin de gemeenteraad de koers van de begroting zou hebben bepaald en omdat het dit jaar geen sluitende begroting is. Voor 2021 zien we op de begroting een tekort van 

"Al langer worstelen veel gemeenten met de enorm oplopende kosten in het sociaal domein, vooral in de jeugdzorg. Ook in Schiedam ontstonden forse tekorten. In het ‘Financieel koersdocument’ schetst het college wat dit betekent: onderzoek naar waar het minder of anders kan", aldus het college van burgemeester & wethouders.

"Daarnaast worden de gevolgen van de coronacrisis steeds zichtbaarder. Dat betekent nog meer slecht nieuws voor de gemeentefinanciën. Daarom zocht het college op alle terreinen naar bezuinigingsmogelijkheden. Uiteindelijk resulteert dat in een evenwichtig pakket aan maatregelen. Van dit pakket maken het terugbrengen van de tegemoetkoming meerkosten, een taakstelling op inkoop en de verhoging van de OZB deel uit. Daarnaast werken college en ambtelijke organisatie op diverse terreinen aan het onderzoeken van verdere mogelijkheden. Met name in het sociaal domein onderzoeken we hoe we de kosten beheersbaar kunnen maken. In het voorjaar, bij de Zomernota 2021, rapporteren we de gemeenteraad hierover."

Wethouder Duncan Ruseler: “Met het oog op deze opdrachten en de ruimte die het college daarin hoopt te vinden, vinden we het niet verantwoord nu voor 2021 nog verdere maatregelen te nemen die het tekort naar 0 brengen. Tegelijkertijd roepen we, samen met andere gemeenten, het Rijk nogmaals op gemeenten te steunen. We zijn gedeeltelijk gecompenseerd, voor de uitgaven rondom de coronacrisis. Maar dat is nog lang niet voldoende om de structurele problemen op te lossen. We blijven dit benadrukken - er is meer nodig om gemeenten te compenseren voor alle kosten van taken die naar gemeenten kwamen.” 

Burgemeester Cor Lamers: “Het najaar begon met stijgende besmettingen en aangescherpte maatregelen. We zien mensen die langdurig klachten houden van het virus en ook ondernemers die het moeilijk hebben, mensen die eenzaam zijn. In de afgelopen periode lieten we als stad veerkracht zien. De komende periode zal ook de nodige veerkracht vragen. Met diezelfde veerkracht gaan we als gemeente door op de ingeslagen weg- we houden koers voor een toekomstbestendig Schiedam.” 

De raadscommissie bespreekt de Begroting 2021 op woensdag 4 november; de gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 10 en donderdag 12 november.

De begroting zelf is te bekijken en te downloaden via deze pagina: https://schiedam.notubiz.nl/vergadering/735582/Gemeenteraad%20%28Begroting%29%2010-11-2020

N.B. Redactie
Het Financieel Koersdocument waarover het college spreekt is een document dat aan de begroting voorafgaat en dat meer jaren vooruitkijkt, te weten 2021, 2022, 2023 en 2024. Het Financieel Koersdocument liet een structureel (dat wil zeggen in alle genoemde jaren) niet-sluitende begroting zien. Na doorrekenen van allerlei effecten en maatregelen sluit de meerjarige begroting nog niet in de jaren 2021 en 2022.

Voor 2021 laat het Financieel Koersdocument een tekort zien van 8,99 miljoen euro. Door allerlei ingrepen wordt dit voorziene tekort van bijna € 9 miljoen in 2021 teruggebracht naar een voorzien tekort van € 0,9 miljoen in 2021 (voor 2022 wordt gesproken van een tekort op de begroting van 3,3 miljoen euro). 

Uit de begroting 2021 blijkt dat de gemeente bijvoorbeeld meer inkomsten binnen wil halen in 2021 uit de OZB (Onroerende-zaakbelasting). Voor een meerpersoonshuishouding met een eigen woning betekent het gemiddeld een stijging van 3,4% OZB. Voor deze doelgroep als voorbeeld stijgt de afvalstoffenheffing met 4,4%, de rioolheffing met 1,6%. 

De gemeente verwacht een opbrengst OZB eigenaren woningen van 7,546 miljoen (7,347 miljoen 2020), OZB eigenaren niet-woningen van 5,028 miljoen (4,854 miljoen in 2020) en OZB gebruikers niet-woningen 2,925 miljoen (2,900 miljoen in 2020). Wat totaal aan Afvalstoffenheffing verwacht wordt in 2021 is een bedrag van 12,435 miljoen (was 11,672 miljoen).

Parkeerbelastingen zijn naar verwachting in 2021 goed voor 3,502 miljoen euro (in 2020 3,177 miljoen). De meeropbrengst zit hier vooral in het straatparkeren (van 1,770 miljoen naar 2,070 miljoen), het bedrag voor vergunningen is onveranderd  807 duizend. Aan parkeerboetes zal 574 duizend euro worden opgehaald volgens verwachting (2020 549 duizend). 

De hondenbelasting zal de komende jaren worden afgebouwd; in 2021 levert dat nog 259 duizend euro op (is 296 duizend euro in 2020). Nieuw in Schiedam is de logiesbelasting die naar verwachting 189 duizend euro in de gemeentelijke lade zal brengen in 2021 (naar verwachting in 2020 79 duizend).

1 commentaar(en) op artikel "Tekort gemeente in 2021: € 0,9 mln"

Misschien is het een idee om per woning 1 vaste parkeerplaats toe te wijzen. In Schiedam West , maar ook in andere Schiedamse wijken, waar door onroerend goed investeerders 1 pand in drie woningen is gesplitst geeft dit enorme parkeeroverlast. Ik als bewoner van Schiedam West zou bereid zijn daar 300 euro per jaar voor te betalen. Dit geeft de gemeente voldoende financiële ruimte. Ik vind het een slecht idee de OZB te verhogen om financiële tekorten aan te vullen.

Door: Huigen Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker